Plugin Việt Nam NoAdsInChat

VinhGaming


Thành viên
2/12/20
3
3
2
Awards
1
Chặn chat, nhưng người bị chặn vẫn thấy chat mình hiện một cách bình thường, trong khi đó những người chơi khác sẽ không thấy.

VIDEO PREVIEW:
View attachment bandicam 2021-04-21 12-14-40-743.mp4

CÁC TÍNH NĂNG CHÍNH:
  • Hỗ trợ RegEx
  • Hỗ trợ PlaceholderAPI
Configuration:
YAML:
triggers: # Nếu chat của người chơi tồn tại 1 trong các regex được liệt kê, sẽ chặn.

  - '[Tt].*[Ee].*[Aa].*[Mm].*[Uu].*[Pp]' # Chặn "teamup" và một vài biến thể của nó# Có hỗ trợ PlaceholderAPI để hiển thị tên và dùng vài plugin khác như DeluxeTags

default-chat-format: '<%player_name%> {chat}'# Từ dòng này trở đi KHÔNG. ĐƯỢC. EDIT. hoặc chết.

config-version: 1
1618987295356.png
Download: Google Drive | ...

Made by VinhGaming
A member from TEAMGAMERVN
 
Sửa lần cuối:
  • Love
Reactions: nhoc2player